Missie & Visie

Als lid van het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kwadraat en als actor vanuit Functie 3,

wil TOV vzw volwassenen met psychiatrische problemen ondersteunen en begeleiden
om
als volwaardig burger de regie over eigen leven te kunnen behouden,

herstellen of verbeteren, in nauwe aansluiting met de thuisomgeving

en gericht op een optimale participatie aan de (lokale) samenleving.


TOV vzw schakelt zich hiertoe in een breed netwerk in met verschillende

zorgverstrekkers, zorgaanbieders, diensten en voorzieningen werkzaam binnen de regio

voor de doelgroep volwassenen (16+).


TOV vzw engageert zich tot een kwaliteitsvolle, wetenschappelijk en ethisch

verantwoorde, effectieve zorg die gericht is op duurzaam herstel, optimale

levenskwaliteit en een maximale sociale inclusie en integratie in de maatschappij

en de context van de deelnemer.

We vertrekken van een persoonsgerichte benadering waarin samen-werken, dialoog

en een waarachtige vertrouwensrelatie het fundament vormen  voor een respectvolle

omgang met elke deelnemer en diens context.       

Herstelgericht denken en handelen vormt het denk- en handelingskader binnen
een
multidisciplinair team dat werkt vanuit gelijkwaardigheid en respect
voor ieders
eigenheid en deskundigheid.