Missie & Visie

Als lid van het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kwadraat wil TOV vzw volwassenen met psychiatrische problemen ondersteunen en begeleiden.


Ons doel is om hen als ‘volwaardig burger’ te helpen om de regie over eigen leven te kunnen behouden, herstellen of verbeteren.

We werken aan het zo goed mogelijk weer deel uitmaken van de thuisomgeving, de (lokale) samenleving en ook de werkomgeving.

Het multidisciplinair team denkt en werkt vanuit de herstelvisie en

vanuit gelijkwaardigheid en respect voor ieders eigenheid, ervaring en deskundigheid.


We vertrekken van een persoonsgerichte benadering waarin samen-werken,

overleg en een stevige vertrouwensrelatie met elke deelnemer en diens context centraal staan.


We werken daarom ook actief samen met verschillende zorgverstrekkers, zorgaanbieders,

diensten en voorzieningen binnen regio Kwadraat...


We engageren ons tot een kwaliteitsvolle, wetenschappelijk en ethisch verantwoorde,

effectieve zorg die gericht is op duurzaam herstel, optimale levenskwaliteit en

een maximale inclusie en integratie thuis en in de maatschappij.


Waar mogelijk nemen we ook initiatief voor extra zorg binnen het netwerk.